Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
 • brak dostępności języka migowego;
 • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • nie wszystkie elementy strony mają prawidłowo zdefiniowany kod strony pod względem list (może to stanowić problem z prawidłowym odczytywaniem list znajdujących się na stronie);
 • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi (może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach);
 • po dezaktywacji stylów na niektórych stronach zbyt duże zdjęcia utrudniają przeglądanie treści;
 • w kodzie strony pojawiają się błędy walidacyjne, nie powodują one jednak problemu z wyświetlaniem oraz zrozumieniem przedstawionych danych;
 • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • nie każda strona ma poprawną deklaracje języka dotyczy to otwieranych plików PDF lub innych dokumentów tekstowych;
 • nie na każdej stronie występuje nagłówek h1;
 • w kodzie HTML strony znajdują się elementy służące prezentacji jednak nie zaburzają one sposobu wyświetlania oraz zrozumieniem prezentowanych danych;
 • nie we wszystkich przypadkach został równocześnie zdefiniowany kolor tła oraz kolor elementu;
 • nie we wszystkich przypadkach elementy kodu HTML zostały użyte w sposób prawidłowy;
 • strona nie ma funkcjonalności zastąpienia gestu złożonego na ekranie gestem prostym;
 • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny stron: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku spełnia wymagania dostępności w 94.58% (wzrost o 1.58% w stosunku do ubiegłorocznej oceny).
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Brak dostępności języka migowego.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana kontrastu;
 • podświetlenie linków;
 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana odstępów między wyrazami i poszczególnymi wierszami tekstu;
 • ustawienia przyjazne dla dyslektyków;
 • zmiana wielkości kursora;
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Gabriel Rogowski, grogowski@poradnia.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 744 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku przy ulicy Piotrkowskiej 2 znajduje się w dzielnicy Centrum, w odległości około 350 m od centrum Białegostoku.

Dojście piesze od ul. Malmeda, ul. Nowy Świat i ul. Piłsudskiego. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach nie posiadają sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują przeszkody np. krawężniki, słupki, zaparkowane samochody. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni. Do budynku gdzie zlokalizowana jest Poradnia prowadzą kilkustopniowe schody, jak również podjazd dla osób z problemami motorycznymi i niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (boczne wejście od strony parkingu).

Najbliższe przystanki autobusowe:
Malmeda/Zamenhofa (308) (ok. 250 m) – linie:
2: w kierunku: DOJLIDY GÓRNE, Pętla;
4 w kierunku: KURONIA, Myśliwska;
5: w kierunku: SYBIRAKÓW, PĘTLA;
20: w kierunku: ANDERSA, Elektrociepłownia Pętla,
Malmeda/Lipowa (309) (300 m) – linie:
2: w kierunku: TRANSPORTOWA, Transportowa;
4: w kierunku: KLEPACKA, Pętla;
5: w kierunku: GEN. J.HALLERA, Dziesięciny Pętla;
8: w kierunku: SZKOLNA, Starosielce PKP;
20: w kierunku: BOBOLI, Cmentarz;
26: w kierunku: KLEOSIN, Kraszewskiego,
Piłsudskiego/Waryńskiego (306) (ok. 300 m) – linie:
1: w kierunku: SIKORSKIEGO, Pętla;
9: w kierunku: PRODUKCYJNA, Pętla;
12: w kierunku: SZKOLNA, Starosielce PKP;
15: w kierunku: ANDERSA, Elektrociepłownia Pętla;
18: w kierunku: NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH, Ogródki Działkowe;
21: w kierunku: ZIELONOGÓRSKA, Zielone Wzgórza;
24: w kierunku: HERBERTA, Pętla;
100: w kierunku: B.M.CASSINO, Dworzec PKS;
103: w kierunku: CHOROSZCZ, Cmentarz;
106: w kierunku: BORSUKÓWKA, Borsukówka,
Piłsudskiego/Częstochowska (302) (ok. 350 m) – linie: 1: w kierunku: GRABÓWKA, Pomnik Ofiar Zbrodni Hitlerowskiej Pętla;
9: w kierunku: NIEMEŃSKA, Wiślana;
12: w kierunku: PIECZURKI, Pętla;
15: w kierunku: HALICKA, Pętla;
18: w kierunku: 42. PUŁKU PIECHOTY, Warzywna;
21: w kierunku: PIASTOWSKA, Pętla;
24: w kierunku: KURONIA, Myśliwska;
100: w kierunku: ŚWIĘTA WODA, Święta Woda;
103: w kierunku: PIASTOWSKA, Pętla;
106: w kierunku: PIASTOWSKA, Pętla.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ul. Piotrkowskiej (ok. 50 metrów od budynku Poradni). Najbliższy postój taksówek zlokalizowany jest przy ul. Nowy Świat (około 500 metrów od budynku Poradni – przy skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Lipowej).

Ulice w okolicy i odległości do nich:
ul. Icchoka Malmeda (76 m)
ul. Nowy Świat (82 m)
Al. Józefa Piłsudskiego (43 m)
ul. Ludwika Zamenhofa (195 m)

Wejście do budynku znajduje się od strony Al. Piłsudskiego (za budynkiem oznaczonym nr 28; wejście z drogi wewnętrznej). Wejście główne nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim; podjazd dla wózków zlokalizowany jest od strony parkingu – po prawej stronie pod wejścia głównego (ok. 20 m). Wejście do Poradni poprzedzone jest 7 stopniowymi schodami. Drzwi wejściowe środkowe dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm. W Poradni znajdują się 2 poziomy dostępne dla klientów: parter i 1 piętro. W budynku nie ma windy.

W przedsionku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie obsługi budynku. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w połowie korytarza – po lewej stronie. Toaleta nie jest wyposażona w przewijak i niezbędne akcesoria dla niemowląt.
Sekretariat Poradni znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do Poradni na końcu korytarza.DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Poradnia zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość komunikowania się poprzez:

 • kontakt telefoniczny (tel. 85 744 53 50),
 • kontakt korespondencyjny,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, z wykorzystaniem SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Na stronie internetowej poradni zamieszczono adres mailowy, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami adekwatny kontakt w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych problemów.
W poradni nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.